Sint Pieter is een vitale wijk waar veel gezinnen met kinderen en jongeren wonen. De parochie nodigt hen graag uit om het geloof in Jezus Christus te leren kennen en samen te beleven in vieringen, bijeenkomsten en activiteiten. Met elkaar vormen wij een ‘gezinskerk’.

Wat vindt u op deze pagina?

Jaarprogramma gezinskerk

Zie: Agenda Gezinskerk

Misdienaars en acolieten

De misdienaars en acolieten helpen mee in de vieringen op dinsdagavond, zaterdagavond en zondagochtend en bij andere bijzondere vieringen. Jongens en meisjes van de basisschool die de eerste Heilige Communie hebben gedaan, kunnen zich bij deze groep aansluiten. Na de basisschool kunnen zij als ‘acoliet’ verder gaan. Contactpersoon: Helma Klaassen  T: 06-28621097 E: helmaklaassen@hotmail.com

 

Voor de gezinnen met opgroeiende kinderen zijn er regelmatig ‘kindvriendelijke’ Eucharistievieringen op zondagochtend, hetzij door kinderwoorddiensten, hetzij door gezinsmissen. Het Familiekoor (kinderkoor) speelt daarin een belangrijke rol. 

 

Kinderwoorddiensten en Gezinsmis

Bij een H. Mis met kinderwoorddienst worden de kinderen aan het begin uitgenodigd naar de sacristie te gaan voor een eigen woorddienst. Zij maken op een eenvoudig niveau kennis met het evangelieverhaal van de zondag en met de bijzondere feesten en tijden van het kerkelijk jaar. Tijdens de geloofsbelijdenis komen de kinderen weer terug naar de kerk. Zij vertellen kort iets of spreken enkele voorbeden uit.

Tijdens een gezinsmis is heel de H. Mis op de kinderen betrokken. De kinderen blijven de kinderen in de kerk en de lezingen, preek en misteksten zijn aan hun begripsniveau aangepast. Zij kunnen meer actief aan de H. Mis deelnemen. Het Familiekoor (kinderkoor) zingt.

Voor het jaarprogramma, zie Agenda Gezinskerk

Familie/Kinderkoor Sint Pieter

Samen zingen, leren, maar ook heel veel lol maken, dat doen we bij Kinderkoor Sint Pieter. Het is een erg gezellige groep met kinderen vanaf groep 3/4 van de basisschool. We zingen ongeveer 1 keer per maand tijdens een gezinsmis of kinderwoorddienst in de kerken van Sint Pieter en in de basiliek van Onze Lieve Vrouw. Maar wij zingen ook bij andere evenementen, zoals de processie, de solidariteitsmaaltijd, het kerstconcert of bij Magisch Maastricht. Het koor staat onder leiding van Laurine Coenen (zangdocente/piano) en Maurice Sleijpen begeleidt het koor op de piano.

De banaan. Tekst en muziek Jeroen Schipper

Als er een wedstrijd zou zijn voor fruit
En ze deelden medailles uit
Dan ging de eer niet naar de peer of de meloen
Want de banaan werd kampioen

Refrein:
Banaan, banaan

Eigenlijk te krom om te staan
Banaan, banaan
Toch staat de banaan bovenaan

Het is een vrolijke vrucht met pit
Hoewel er nergens een pitje zit
Hij zorgt voor zon op een druilerige dag
Met zijn enorme gele lach

Refrein.

Het is een snack op school
Het is een nep-pistool
Het is een mooie halve maan
Het is een telefoon
Het is te gek gewoon!
Je kan van alles met banaan

2 x Refrein.

We vinden het leuk als er nieuwe kinderen bij het koor komen. Je bent van harte welkom om een keer mee te zingen! We repeteren op dinsdag van 17.45 tot 18.45 uur in het Pieterkelderke, Sint Willibrordusstraat 12. Heb je interesse of een vraag? Stuur dan een mailtje naar E: laurine.coenen@gmail.com

Doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Als u uw kind wilt laten dopen, vraagt dat een bewuste keuze. Tijdens de doopvoorbereiding diept u die keuze uit met andere ouders. Volwassenen die gedoopt willen worden, volgen een eigen traject.

Voorbereiding

Het dekenaat Maastricht organiseert gezamenlijke doopvoorbereiding voor jonge ouders.

We vragen de ouders van hun eerste dopeling deze avond bij te wonen. Deze vindt éénmaal per maand plaats van 20.00 tot 21.30 uur, afwisselend in de verschillende parochies. Tijdens deze avond bespreekt de priester of diaken het waarom en de betekenis van het doopsel.

Voor data en locatie zie: Doopvoorbereiding 2020 data Maastricht-West. Graag vooraf uw komst aanmelden bij het parochiekantoor Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter.

Tijdens een huisbezoek worden alle praktische en liturgische zaken doorgesproken met de priester die uw kind doopt.

Afspraak

Er wordt in beide kerken gedoopt. De datum wordt vastgesteld in overleg met de doopheer.

Kosten

De kosten voor het doopsel bedragen € 50,-. Wilt u dit bedrag overmaken op bankrekening NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie H. Petrus) o.v.v. naam dopeling en doopdatum.

Aanmelding

U kunt telefonisch contact opnemen met het parochiekantoor over de gewenste doopdatum, het heeft onze voorkeur dat u het digitale formulier invult aanvraag doop-formulier. Na ontvangst hiervan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Aanvraag doop-formulier: wij verzoeken u het aanvraag-doopformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie 4 oktober 2020 Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw.

Als ouders hun kind hebben laten dopen, is het belangrijk om ook de volgende stappen op de christelijke levensweg te zetten. Doopsel, eerste Heilige Communie en Vormsel horen bij elkaar en vormen samen de ‘initiatiesacramenten’. De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van de eerste Heilige Communie. De viering van de eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden.

Aanmelding

Kinderen vanaf groep 4 (ongeveer 7/8 jaar en ouder), die gedoopt zijn, kunnen aan de voorbereiding deelnemen. U kunt uw kind aanmelden bij het parochiekantoor of via de parochiewebsite: www.parochiesintpieter.nl Indien uw kind niet gedoopt is in een van de kerken van Sint Pieter, dient u in de doopkerk van uw kind een doopbewijs aan te vragen en dat bij het parochiekantoor in te leveren. Als u uw kind aanmeldt voor de communie gaan wij ervan uit dat u ermee instemt, dat haar/zijn naam genoteerd wordt in de kerkregisters en vermeld wordt in het parochieblad.

Voorbereiding

De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van de eerste Heilige Communie. De viering van de eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden.      

De kinderen worden voorbereid door mw. Monique Voorvelt, de kapelaan en de pastoor. De voorbereiding start begin januari en gaat door tot in mei. De lessen vinden wekelijks plaats na schooltijd van 15.30 uur tot 16.25 uur in Basisschool Sint Pieter.

Daarnaast worden ook een aantal activiteiten georganiseerd, zoals bezoek aan de kerk, een palmpasenstok maken, enz.

Wij verwachten van de ouders dat zij in de periode van voorbereiding enkele keren op zondag naar de kerk komen voor de presentatieviering, de palmpasenviering, een kinderwoorddienst en een gezinsmis. Zie daarvoor: Agenda Gezinskerk. Het is belangrijk dat ouders meewerken aan de voorbereiding op de communie. Daarom organiseren wij voor de ouders drie ouderavonden waarin wij inhoudelijk en praktisch ons op de eerste Heilige Communie voorbereiden. Digitale informatiebrief: Communie 2020

Samen kunnen we het kind laten ervaren dat het door de Communie wordt opgenomen in de christelijke gemeenschap. Informatie over de datum en de voorbereiding kunt u via de website downloaden of aanvragen bij het parochiekantoor. Contactpersoon Mevr. Monique Voorvelt T: 043- 3218117 of 06-22456220 E: monique.voorvelt@kpnmail.nl

Kosten

De voorbereidingskosten van de eerste Heilige Communie zijn € 50,- voor lesmaterialen, activiteiten en de communiemis. U kunt dit bedrag contant voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid) of overmaken op bankrekening NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie H. Petrus) o.v.v. naam kind en “1ecommunie”.

Vormsel

Als ouders hun kind hebben laten dopen en de eerste Heilige Communie hebben laten doen, is het belangrijk om ook het laatste  ‘initiatiesacrament’ te ontvangen: het sacrament van het Vormsel. Doopsel, eerste Heilige Communie en Vormsel horen bij elkaar. Als de jongeren in groep 8 zitten, worden ze uitgenodigd om het sacrament van het  Vormsel te ontvangen. Ze zijn dan op een leeftijd dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen en zelf ‘ja’ kunnen zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling. Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven en ook zelf de liefdevolle boodschap van Jezus uit te dragen.

Het toedienen van het H. Vormsel zal niet plaatsvinden op zaterdag 21 november 2020, maar wordt verschoven naar een nader te bepalen datum in 2021.

Voorbereiding

De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van het sacrament van het Vormsel. De viering van het sacrament van het Vormsel vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden. De voorbereiding voor het vormsel begint in september en duurt tot eind november. In tien bijeenkomsten worden de vormelingen voorbereid. De lessen vinden plaats in het Pieterkelderke op dinsdagmiddagen na schooltijd van 15.30 uur tot 16.25 uur. Zij worden verzorgd door mw. Marian Bombaij en de kapelaan. De ouders worden in de voorbereidingstijd uitgenodigd voor twee ouderavonden, waarin wij inhoudelijk en praktisch over het Vormsel met elkaar spreken. Contactpersoon is mevrouw Marian Bombaij, T: 06-46109098; E: m.bombaij@ziggo.nl

Aanmelding

U kunt uw zoon of dochter digitaal aanmelden via vormsel aanmeld contactformulier (klik hier), of telefonisch bij het parochiekantoor (zie openingstijden). Na aanmelding ontvangt u een brief met alle informatie en data.

Kosten

De kosten voor het lesmateriaal en de voorbereiding van het H. Vormsel zijn € 50,- . U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie H. Petrus o.v.v. “naam kind” en “Vormsel”, of contant voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid).

Huwelijk

Parochianen die hun liefde en trouw willen bevestigen in het sacrament van het huwelijk, kunnen een beroep doen op de priesters van ons pastoraal team. Bruidsparen die niet in de parochie Sint-Pieter wonen, kunnen na overleg met hun eigen priester gebruik maken van onze kerken en bijbehorende dienstverlening. Pastoor Vries moet hiervoor toestemming geven.

Aanmelding

Bruidsparen kunnen zich via het parochiekantoor aanmelden, liefst telefonisch in verband met directe informatie over beschikbaarheid van de kerken. U kunt ook het contact formulier invullen door hier te klikken

Huwelijksvoorbereiding

De voorbereiding vindt plaats in het voorjaar in de Maternushof of Kanunnikenkelder van de parochie Sint-Servaas. Tijd: van 20.00-22.00 uur. Data volgen nog. Wij vragen jullie je aan te melden bij het parochiekantoor, telefoon 043-3214694 of per mail: info@parochiesintpieter.nl. Wij geven het dan door aan parochie Sint-Servaas.

Formulieren, afspraken

Bruidsparen dienen het volgende te regelen: 

    • Een recent doop- en vormbewijs aan te vragen bij de parochie waar u gedoopt en gevormd bent.
    • Een afspraak met uw eigen pastoor of de priester die u voorbereidt. Vul met hem de benodigde huwelijksformulieren in. Als u een boekje maakt met de orde van dienst, dient u dat ook samen met uw priester te doen.
    • Verlof van uw eigen parochie voor een huwelijk buiten de parochie.
    • Contact met de koster, minstens een week vóór uw huwelijk in verband met alle voorbereidingen. Zie: Home

NB: huwelijksformulieren + recente doop- en vormbewijzen + huwelijksboekje dienen ingeleverd te zijn bij het parochiekantoor Sint-Pieter uiterlijk één maand vóór de huwelijksdatum bij de priester van ons pastoraal team die je huwelijk inzegent. 

Koor

Voor de opluistering van de dienst kunt je een beroep doen op het dameskoor of het gemengd Ceciliakoor. Zie: koren. Zorg je zelf voor een koor, dan wel een koor dat religieuze liederen zingt die passen in de liturgie van de H. Mis en het huwelijk. Verwijderd:

Kosten 

De kosten lopen uiteen van € 440,- (parochianen) tot € 525,-. Informeer bij het parochiekantoor. In dit bedrag zijn inbegrepen: priester, acoliet, bloemversiering en huwelijkskaars.

Indien je een eigen priester meebrengt, vragen wij u om aan het parochiekantoor behalve zijn naam, ook het adres en banknummer door te geven, zodat wij zijn vergoeding kunnen overmaken.

Betalingstermijn

De kosten moeten drie weken voor het huwelijk voldaan zijn op rekeningnummer SNS Bank (t.n.v. Parochie H. Petrus): IBAN: NL41SNSB0858242907 BIC: SNSBNL2A (t.n.v. Parochie H. Petrus) o.v.v. namen bruidspaar en datum huwelijk. Gelieve de overschrijvingsdatum door te geven aan het parochiekantoor.

Catechese op school

Naast de voorbereiding op de eerste Heilige Communie en het Vormsel is er voor de kinderen op basisschool St. Pieter een aanbod voor catecheselessen. Het gaat om 10 catecheselessen in het najaar en 10 lessen in het voorjaar, bedoeld voor kinderen van groep 3 t/m 6. De lessen worden gegeven in de school op maandagmiddag, aansluitend aan de schooltijd van 15.30 uur tot 16.15 uur. De verhalen worden verteld vanuit de christelijke traditie en volgen de kerkelijke feesten en seizoenen. De lessen worden verzorgd door mevrouw Marian Bombaij. Het aanbod en de aanmelding verlopen via de basisschool St. Pieter. Contactpersoon is mevrouw Marian Bombaij, T: 06-46109098; E: m.bombaij@ziggo.nl

Tienergroep ‘Film en frietjes’

Jongeren die het vormsel hebben ontvangen, komen samen onder leiding van de kapelaan om een spannende film te kijken en daarover met elkaar te praten en om frietjes te eten. De groep ‘Film en frietjes’ komt eens per maand op vrijdagnamiddag bijeen in het Pieterkelderke van 16.30 uur tot 19.00 uur. De bijdrage in de kosten is 2,- euro. Contactpersoon is kapelaan Miguel, T: 06-26508619, E: mangelpascual@outlook.com