Doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Als u uw kind wilt laten dopen, vraagt dat een bewuste keuze. Tijdens de doopvoorbereiding diept u die keuze uit met andere ouders. Volwassenen die gedoopt willen worden, volgen een eigen traject.

Voorbereiding

Het dekenaat Maastricht organiseert gezamenlijke doopvoorbereiding voor jonge ouders.

We vragen de ouders van hun eerste dopeling deze avond bij te wonen. Deze vindt éénmaal per maand plaats van 20.00 tot 21.30 uur, afwisselend in de verschillende parochies. Tijdens deze avond bespreekt de priester of diaken het waarom en de betekenis van het doopsel.

Voor data en locatie zie: Doopvoorbereiding 2020 data Maastricht-West. Graag vooraf uw komst aanmelden bij het parochiekantoor Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter.

Tijdens een huisbezoek worden alle praktische en liturgische zaken doorgesproken met de priester die uw kind doopt.

Afspraak

Er wordt in beide kerken gedoopt. De datum wordt vastgesteld in overleg met de doopheer.

Kosten

De kosten voor het doopsel bedragen € 50,-. Wilt u dit bedrag overmaken op bankrekening NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie H. Petrus) o.v.v. naam dopeling en doopdatum.

Aanmelding

U kunt telefonisch contact opnemen met het parochiekantoor over de gewenste doopdatum, het heeft onze voorkeur dat u het digitale formulier invult aanvraag doop-formulier. Na ontvangst hiervan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Aanvraag doop-formulier: wij verzoeken u het aanvraag-doopformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Gezinskerk 

Kinderen zijn altijd van harte welkom in onze liturgie. Eenmaal per maand is er Kinderwoorddienst of een gezinsmis. Op de homepagina van de website, onder het kopje “binnenkort in parochie”, vindt u de agenda van de Gezinskerk.

Eerste Heilige Communie

Als u en uw kind er voor kiezen om uw kind de eerste heilige Communie te laten doen, kunt u uw kind aanmelden bij het parochiekantoor van Sint Pieter of via de parochiewebsite: www.parochiesintpieter.nl
– sacramenten – H. communie.
U ontvangt dan een uitgebreide informatiebrief of u kunt deze via de website downloaden.
Digitale informatiebrief: Communie 2020

Als u uw kind aanmeldt voor de communie ga er wel van uit dat haar/zijn naam genoteerd wordt in de kerkregisters en vermeld wordt in het parochieblad.
Verder willen we u vragen, indien uw kind niet gedoopt is in een van de kerken van Sint Pieter, om bij de andere doopkerk om een doopbewijs te vragen, dat u bij het parochiebureau Sint Pieter dient in te leveren.

Voorbereiding

Eerste Heilige Communie 17 mei 2020 Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw


UPDATE 20 maart 2020: Communielessen digitaal!

In deze weken zijn er natuurlijk ook geen communielessen. Om de kinderen toch op weg te helpen naar hun Eerste Heilige Communie toe, zijn we begonnen met het aanbieden van digitale Communielessen. Op donderdag 19 maart is het eerste YouTube filmpje naar hen toegestuurd. Zo blijven de kinderen toch met ons verbonden.


De kinderen worden voorbereid door kapelaan Miguel, pastoor J. Vries en mevrouw Monique Voorvelt. De lessen starten op de eerste donderdag na de kerstvakantie en vinden wekelijks plaats na schooltijd van 15.30 uur tot 16.25 uur in Basisschool Sint Pieter.

We willen dat de kinderen zich thuis voelen in onze kerk. Daarom worden er naast de communielessen ook een aantal activiteiten georganiseerd, zoals kerkbezoeken, een palmpasenstok maken, enz.

Wij raden u aan om met uw kind al enkele zondagen naar de kerk te komen. Eenmaal per maand is er een kinderwoorddienst of een gezinsmis met het familiekoor. Dan is er extra aandacht voor de kinderen.  Zie verder: Agenda Gezinskerk.

Verder vragen wij de ouders er rekening mee te houden dat er in de voorbereidingstijd drie ouderavonden worden georganiseerd. Tijdens de eerste twee ouderavonden praten en denken we samen over het geloof. Want geloven is niet iets van de kerk alleen maar start thuis in het gezin. Het is dus belangrijk dat ouders meewerken aan de voorbereiding op de communie. Samen kunnen we het kind laten ervaren dat het door de Communie wordt opgenomen in de christelijke gemeenschap. WANT ZIEN GELOVEN DOET GELOVEN.
Tijdens de derde ouderavond zal de communiemis worden besproken.

Kosten
De voorbereidingskosten van de Eerste H. Communie zijn € 50,- voor lesmaterialen, activiteiten en de communiemis. Gelieve dit bedrag:

 • contant te voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid).
  U krijgt dan een brief met alle informatie en data.
 • of u kunt het bedrag overmaken op:
  Bankrekening: NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie H. Petrus).
  o.v.v. naam kind en “1ecommunie ”
  Contactpersoon Mevr. M. Voorvelt 043- 321.8117 of 06 22456220 Email: monique.voorvelt@kpnmail.nl

Aanmelden communicant

Klik op hier om uw zoon of dochter aan te melden als communicant of neem telefonisch contact op met het parochiekantoor.
De communie 2020 is op 17 mei om 10.00 uur in de kerk Sint Pieter Beneden.

Heilig Vormsel

Kinderen uit groep 8, die aan de eerste H. Communie hebben deelgenomen, worden uitgenodigd mee te doen aan het Vormsel en daarmee zelfstandig te kiezen voor onze geloofsgemeenschap. Met het sacrament van het H. Vormsel ontvangen zij de kracht van de H. Geest.

Vormseldatum: zaterdag 23 november 2019 om 18.30 uur in de kerk van Sint Pieter Beneden.
Vormheer: Deken Dautzenberg

Voorbereiding

De voorbereiding begint op 2 september met een gezamenlijke viering (ouders en vormelingen) in de crypte van de O.-L.-Vrouwebasiliek.

In tien bijeenkomsten worden de vormelingen voorbereid. De lessen vinden plaats in basisschool Sint-Pieter. De kinderen werken met een multimediaal lesprogramma.

De ouders worden in de voorbereidingstijd uitgenodigd voor twee ouderavonden, waarop we samen praten en denken over het geloof. Want geloven is niet iets van de kerk alleen en van de school, maar start thuis in het gezin.

Contactpersoon is mevrouw M. van de Broek, tel.: 06-18638655.

Kosten

De kosten van het H. Vormsel zijn € 50,- . Graag dit bedrag voor lesmaterialen e.d. overmaken op onderstaand bankrekeningnummer.

NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie H. Petrus o.v.v. “naam kind” en “Vormsel”

U kunt dit bedrag ook contant voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid).

Aanmelden vormeling

U kunt uw zoon of dochter dan wel uzelf aanmelden door digitale aanmelding via vormsel aanmeld contactformulier (klik hier), maar telefonisch kan ook door contact op te nemen met het parochiekantoor (zie openingstijden).

Na aanmelding ontvangt u een brief met alle informatie en data.

Huwelijk

Parochianen die hun liefde en trouw willen bevestigen in het sacrament van het huwelijk, kunnen een beroep doen  op de priesters van ons pastoraal team.  Bruidsparen die niet in de parochie Sint-Pieter wonen, kunnen na overleg met hun eigen priester gebruik maken van onze kerken en bijbehorende dienstverlening. Pastoor Vries moet hiervoor toestemming geven.

Aanmelding

Bruidsparen kunnen zich via het parochiekantoor aanmelden, liefst telefonisch in verband met directe informatie over beschikbaarheid van de kerken. U kunt ook het contact formulier invullen door hier te klikken

Huwelijksvoorbereiding 2019

De voorbereiding vindt plaats in het voorjaar in de Maternushof of Kanunnikenkelder van de parochie Sint-Servaas. Tijd: van 20.00-22.00 uur. Data volgen nog.

Wij vragen jullie je aan te melden bij het parochiekantoor, telefoon 043-321 4694 of per mail: info@parochiesintpieter.nl. Wij geven het dan door aan parochie Sint-Servaas.

Formulieren, afspraken

Bruidsparen dienen het volgende te regelen:

 • Een recent doop- en vormbewijs aan te vragen bij de parochie waar u gedoopt en gevormd bent.
 • Een afspraak met uw eigen pastoor of de priester die u voorbereidt. Vul met hem de benodigde huwelijksformulieren in. Als u een boekje maakt met de orde van dienst, dient u dat ook samen met uw priester te doen.
 • Verlof van uw eigen parochie voor een huwelijk buiten de parochie.
 • Contact met de koster, minstens een week vóór uw huwelijk in verband met alle voorbereidingen. Zie: Home

NB: huwelijksformulieren + recente doop- en vormbewijzen + huwelijksboekje dienen ingeleverd te zijn bij het parochiekantoor Sint-Pieter uiterlijk één maand vóór de huwelijksdatum bij de priester van ons pastoraal team die je huwelijk inzegent.

Koor

Voor de opluistering van de dienst kunt je een beroep doen op het dameskoor of het gemengd Ceciliakoor. Zie: koren. Zorg je zelf voor een koor, dan wel een koor dat religieuze liederen zingt die passen in de liturgie van de H. Mis en het huwelijk.

Kosten

De kosten lopen uiteen van € 440,- (parochianen) tot € 525,-. Informeer bij het parochiekantoor. In dit bedrag zijn inbegrepen: priester, acoliet, bloemversiering en huwelijkskaars.

Indien je een eigen priester meebrengt, vragen wij u om aan het parochiekantoor behalve zijn naam, ook het adres en banknummer door te geven, zodat wij zijn vergoeding kunnen overmaken. 

Betalingstermijn

De kosten moeten drie weken voor het huwelijk voldaan zijn op rekeningnummer SNS Bank (t.n.v. Parochie H. Petrus): IBAN: NL41SNSB0858242907 BIC: SNSBNL2A (t.n.v. Parochie H. Petrus) o.v.v. namen bruidspaar en datum huwelijk . Gelieve de overschrijvingsdatum door te geven aan het parochiekantoor.

Ziekenzalving

Als een mens de kwetsbaarheid van het leven voelt bij ziekte of ouderdom is er een teken van God dat sterkt, bemoedigt en vergeving aanzegt, het sacrament van de ziekenzalving. Het is het mooiste als de zieke het samen met zijn naasten kan beleven. Het hoeft niet te wachten tot het laatste moment. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met een van de leden van het pastoraal team

Eenmaal per jaar in september, rond ziekendag, vieren we het ook samen, in de dagkapel. In het parochieblad wordt aangekondigd wanneer.

Uitvaart

Als iemand overlijdt, is het voor nabestaanden van belang om op zorgvuldige en waardige manier afscheid te nemen. De parochie biedt u daarbij hulp. De kerk biedt door haar sfeer en haar koor en liturgie een goede gelegenheid voor zo’n afscheid. In woorden en gebaren wordt de overledene geëerd, en de hoop wordt uitgesproken dat God ons draagt voor altijd.

Naast de uitvaartdienst is er tevens de mogelijkheid van een avondwake. Zie: avondwake. 
Ook na de uitvaart kunnen parochianen u begeleiden in uw verwerking van het verlies. Zie: rouwverwmerking

Kruisje Gedachteniskapel

In de kerk beneden is achterin een wand waar ter nagedachtenis aan overledenen een kruisje met hun naam hangt. Dit wordt na twee jaar hergebruikt voor andere overleden parochianen. Nabestaanden krijgen altijd een bericht van het parochiekantoor voordat het kruisje wordt weggehaald. Men kan dan aangeven of men het kruisje langer wilt laten hangen. De kosten daarvan zijn € 110,- voor vijf jaar. Hiervan maakt het parochiekantoor een overeenkomst op.

Kerkhof

Meer over kerkhofzaken: klik hier