Doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Als u uw kind wilt laten dopen, vraagt dat een bewuste keuze. Tijdens de doopvoorbereiding diept u die keuze uit met andere ouders. Volwassenen die gedoopt willen worden, volgen een eigen traject.

Voorbereiding

Het dekenaat Maastricht organiseert gezamenlijke doopvoorbereiding voor jonge ouders.

We vragen de ouders van hun eerste dopeling deze avond bij te wonen. Deze vindt éénmaal per maand plaats van 20.00 tot 21.30 uur, afwisselend in de verschillende parochies. Tijdens deze avond bespreekt de priester of diaken het waarom en de betekenis van het doopsel.

Voor data en locatie zie: Doopvoorbereiding 2020 data Maastricht-West. Graag vooraf uw komst aanmelden bij het parochiekantoor Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter.

Tijdens een huisbezoek worden alle praktische en liturgische zaken doorgesproken met de priester die uw kind doopt.

Afspraak

Er wordt in beide kerken gedoopt. De datum wordt vastgesteld in overleg met de doopheer.

Kosten

De kosten voor het doopsel bedragen € 50,-. Wilt u dit bedrag overmaken op bankrekening NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie H. Petrus) o.v.v. naam dopeling en doopdatum.

Aanmelding

U kunt telefonisch contact opnemen met het parochiekantoor over de gewenste doopdatum, het heeft onze voorkeur dat u het digitale formulier invult aanvraag doop-formulier. Na ontvangst hiervan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Aanvraag doop-formulier: wij verzoeken u het aanvraag-doopformulier zo volledig mogelijk in te vullen. De velden die aangeduid zijn met een sterretje (*) zijn verplichte velden.

Eerste H. Communie

De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van de eerste Heilige Communie. De viering van de eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden. De kinderen worden voorbereid door mw. Monique Voorvelt, de kapelaan en de pastoor. De voorbereiding start begin januari en gaat door tot in mei. De lessen vinden wekelijks plaats na schooltijd van 15.30 uur tot 16.25 uur in Basisschool Sint Pieter. Daarnaast worden ook een aantal activiteiten georganiseerd, zoals bezoek aan de kerk, een palmpasenstok maken, enz. Wij verwachten van de ouders dat zij in de periode van voorbereiding enkele keren op zondag naar de kerk komen voor de presentatieviering, de palmpasenviering, een kinderwoorddienst en een gezinsmis. Zie daarvoor: Agenda Gezinskerk. Het is belangrijk dat ouders meewerken aan de voorbereiding op de communie. Daarom organiseren wij voor de ouders drie ouderavonden waarin wij inhoudelijk en praktisch ons op de eerste Heilige Communie voorbereiden. Samen kunnen we het kind laten ervaren dat het door de Communie wordt opgenomen in de christelijke gemeenschap. Informatie over de datum en de voorbereiding kunt u via de website downloaden of aanvragen bij het parochiekantoor. Digitale informatiebrief: Communie 2020 Contactpersoon Mevr. Monique Voorvelt T: 043- 3218117 of 06-22456220 E: monique.voorvelt@kpnmail.nl

Zie ook: Gezinskerk

Huwelijk

Parochianen die hun liefde en trouw willen bevestigen in het sacrament van het huwelijk, kunnen een beroep doen  op de priesters van ons pastoraal team.  Bruidsparen die niet in de parochie Sint-Pieter wonen, kunnen na overleg met hun eigen priester gebruik maken van onze kerken en bijbehorende dienstverlening. Pastoor Vries moet hiervoor toestemming geven.

Aanmelding

Bruidsparen kunnen zich via het parochiekantoor aanmelden, liefst telefonisch in verband met directe informatie over beschikbaarheid van de kerken. U kunt ook het contact formulier invullen door hier te klikken

Huwelijksvoorbereiding 2019

De voorbereiding vindt plaats in het voorjaar in de Maternushof of Kanunnikenkelder van de parochie Sint-Servaas. Tijd: van 20.00-22.00 uur. Data volgen nog.

Wij vragen jullie je aan te melden bij het parochiekantoor, telefoon 043-321 4694 of per mail: info@parochiesintpieter.nl. Wij geven het dan door aan parochie Sint-Servaas.

Formulieren, afspraken

Bruidsparen dienen het volgende te regelen:

  • Een recent doop- en vormbewijs aan te vragen bij de parochie waar u gedoopt en gevormd bent.
  • Een afspraak met uw eigen pastoor of de priester die u voorbereidt. Vul met hem de benodigde huwelijksformulieren in. Als u een boekje maakt met de orde van dienst, dient u dat ook samen met uw priester te doen.
  • Verlof van uw eigen parochie voor een huwelijk buiten de parochie.
  • Contact met de koster, minstens een week vóór uw huwelijk in verband met alle voorbereidingen. Zie: Home

NB: huwelijksformulieren + recente doop- en vormbewijzen + huwelijksboekje dienen ingeleverd te zijn bij het parochiekantoor Sint-Pieter uiterlijk één maand vóór de huwelijksdatum bij de priester van ons pastoraal team die je huwelijk inzegent.

Koor

Voor de opluistering van de dienst kunt je een beroep doen op het dameskoor of het gemengd Ceciliakoor. Zie: koren. Zorg je zelf voor een koor, dan wel een koor dat religieuze liederen zingt die passen in de liturgie van de H. Mis en het huwelijk.

Kosten

De kosten lopen uiteen van € 440,- (parochianen) tot € 525,-. Informeer bij het parochiekantoor. In dit bedrag zijn inbegrepen: priester, acoliet, bloemversiering en huwelijkskaars.

Indien je een eigen priester meebrengt, vragen wij u om aan het parochiekantoor behalve zijn naam, ook het adres en banknummer door te geven, zodat wij zijn vergoeding kunnen overmaken. 

Betalingstermijn

De kosten moeten drie weken voor het huwelijk voldaan zijn op rekeningnummer SNS Bank (t.n.v. Parochie H. Petrus): IBAN: NL41SNSB0858242907 BIC: SNSBNL2A (t.n.v. Parochie H. Petrus) o.v.v. namen bruidspaar en datum huwelijk . Gelieve de overschrijvingsdatum door te geven aan het parochiekantoor.

Ziekenzalving

Als een mens de kwetsbaarheid van het leven voelt bij ziekte of ouderdom is er een teken van God dat sterkt, bemoedigt en vergeving aanzegt, het sacrament van de ziekenzalving. Het is het mooiste als de zieke het samen met zijn naasten kan beleven. Het hoeft niet te wachten tot het laatste moment. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met een van de leden van het pastoraal team

Eenmaal per jaar in september, rond ziekendag, vieren we het ook samen, in de dagkapel. In het parochieblad wordt aangekondigd wanneer.

Uitvaart

Als iemand overlijdt, is het voor nabestaanden van belang om op zorgvuldige en waardige manier afscheid te nemen. De parochie biedt u daarbij hulp. De kerk biedt door haar sfeer en haar koor en liturgie een goede gelegenheid voor zo’n afscheid. In woorden en gebaren wordt de overledene geëerd, en de hoop wordt uitgesproken dat God ons draagt voor altijd.

Naast de uitvaartdienst is er tevens de mogelijkheid van een avondwake. Zie: avondwake. 
Ook na de uitvaart kunnen parochianen u begeleiden in uw verwerking van het verlies. Zie: rouwverwmerking

Kruisje Gedachteniskapel

In de kerk beneden is achterin een wand waar ter nagedachtenis aan overledenen een kruisje met hun naam hangt. Dit wordt na twee jaar hergebruikt voor andere overleden parochianen. Nabestaanden krijgen altijd een bericht van het parochiekantoor voordat het kruisje wordt weggehaald. Men kan dan aangeven of men het kruisje langer wilt laten hangen. De kosten daarvan zijn € 110,- voor vijf jaar. Hiervan maakt het parochiekantoor een overeenkomst op.

Kerkhof

Meer over kerkhofzaken: klik hier