Zo’n 250 vrijwilligers met vele talenten ondersteunen de organisatie van onze levendige parochie.Acolieten en misdienaaars

De acolietengroep werkt mee aan de diensten op zondag en andere bijzondere eucharistievieringen. Jongens en meisjes van de basisschool kunnen zich bij deze groep aansluiten. Jongens en meisjes die de eucharistievieringen door de week willen dienen, kunnen zich opgeven vanaf groep 5 of 6 van de basisschool.
Contactpersoon: Helma Klaassen 06-28621097 Email: helmaklaassen@hotmail.com

Opleiding misdienaars contactpersoon: Meike Klaasen 06-51312033 Email: meike.klaassen@hotmail.com

Avondwake

Aan de vooravond van een uitvaart kan een wake (gebedsdienst) gehouden worden in de kerk of, in kleine kring, in het mortuarium. Medeparochianen stellen in overleg met de familie de avondwake samen.
Contactpersoon: Mevr. M. Sprenger 043-321 7161 Email: margosprenger@hotmail.com

Bezoekersgroepen

De bezoekersgroep Klevarie bezoekt parochianen in deze verpleegkliniek. Zo blijven zij op de hoogte van het reilen en zeilen in de parochie Sint-Pieter.
Contactpersoon: Mevr. G. Henket 043-321 1650

De bezoekersgroep woonzorgcentra bezoekt parochianen die in een verzorgingshuis wonen. Voor hen is het fijn te weten dat de parochie ze niet vergeet.
Contactpersoon: Mevr. R. Kamps 043-321 9926

De rouwbegeleidingsgroep brengt vanuit de parochiegemeenschap medeleven over. Een werkgroeplid kan, voor wie die dat wil, “een eindje meelopen” in het rouwproces en steun geven om samen het verdriet en gevoelens te verwoorden en op zoek te gaan naar een nieuwe zin (-geving) in het veranderde leven.
Contactpersoon: Mevr. M. Sprenger 043-321 7161 Email: margosprenger@hotmail.com

De welkom- en felicitatiegroep bezoekt twee doelgroepen: ze verwelkomt iedereen die zich in de parochie vestigt en ze brengt 80-plussers rond hun verjaardag een gelukwens.
Contactpersoon: vacature

Bloemversiering

Een groep parochianen verzorgt wekelijks de bloemversiering in de beide kerken.
Contactpersoon: Mevr. H. Koene 043-321 9458

Bijzondere vieringen

In bijzondere tijden van het kerkelijk jaar – zoals Advent en Veertigdagentijd – en bij andere gelegenheden, bereidt deze werkgroep gebedsdiensten voor.
Contactpersoon: Dhr. P. Flaton, Observantenweg 17

Collectanten

Tijdens de weekenddiensten en tijdens de bijzondere eucharistievieringen op andere dagen zorgt een groep collectanten voor een collecte in de kerk.
Contactpersoon Beneden: Dhr. S. Smitshuysen 043-321 5008 Email: s.smitshuysen@planet.nl
Contactpersoon Boven: Monique Voorvelt 06 22456220 Email: monique.voorvelt@kpnmail.nl

Dragersgilde Heilige Petrus

Het dragersgilde is de groep mannen die tijdens processies in en buiten de wijk het borstbeeld van H. Petrus draagt. Petrus was, als “mensenvisser”, de eerste herder aan wie Jezus de pastorale opdracht gaf: “ Hou je van mij? Hou dan van mensen”. Daarom wil het dragersgilde zich ook inzetten voor de mensen in de parochie en de wijk.
Contactpersoon: Dhr. Peter Van Eijsden 043-343 1431. Website: Het Dragersgilde H.Petrus van de Petrus Parochie te Maastricht. Facebook: Dragersgilde Heilige Petrus.

Eerste Heilige Communie

Zondag zondag 17 mei 2020 doen de kinderen van de parochies Sint-Pieter en Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee de eerste H. Communie. Kapelaan Miguel en Monique Voorvelt zullen samen de kinderen voorbereiden en met hen een aantal weken op donderdag werken aan een communieproject. Pastoor Vries is hierbij ook enkele keren aanwezig zijn. De eerste les start op donderdag 9 januari 2020 op de locatie Basisschool St. Pieter. Aanmelding vóór Kerstmis.

Contactpersoon: Mevr. M. Voorvelt 043-321 8117. Email: monique.voorvelt@kpnmail.nl.  Zie: sacramenten

Gezinskerk

Kinderen zijn van harte welkom in onze liturgie. De “gewone” zondagse eucharistieviering is afgestemd op volwassenen. De werkgroep Gezinskerk verzorgt maandelijks in de kerk Sint-Pieter Beneden samen met de pastoor of kapelaan een kinderwoorddienst of een gezinsmis voor kinderen van de basisschool. Tijdens de Woorddienst gaan de kinderen onder begeleiding naar het Pieterkelderke en praten en werken hier samen over het Evangelie. Tijdens de gezinsmissen blijven de kinderen in de kerk. De dienst is afgestemd op de kinderen en het familiekoor verzorgt de muziek. In het parochieblad ziet u wanneer de kinderdiensten zijn. Voor de agenda van de gezinskerk klik hier
Contactpersoon: Mevr. Monique Voorvelt 043-321 8117 Email: monique.voorvelt@kpnmail.nl

Heilige Communie thuis

Parochianen die ziek of slecht ter been zijn, kunnen de H. Communie op verzoek thuis ontvangen. Aanvragen via het parochiekantoor.
Contactpersoon: Mevr. M. Sprenger 043-321 71617 Email: margosprenger@hotmail.com

Kerk en Wereld

Met allerlei activiteiten ondersteunt Kerk en Wereld  missionarissen en andere werkers in de Zuidelijke continenten. Jaarlijks organiseert Kerk en Wereld een kienavond en een parochiële vastenactie en doen we mee aan de landelijke collectes als Memisa, Miva etc. Zo maakt Kerk en Wereld parochianen bewust van het belang van missie- en ontwikkelingswerk.
Contactpersoon: vacature

Kerkhofcommissie

De Commissie Beheer Kerkhof Sint-Pieter op de berg beheert de begraafplaats. Het kerkhofreglement, dat door het kerkbestuur is vastgesteld, is hierbij leidend. In afwijkende situaties beslist het kerkbestuur. De commissie bestaat uit:

   • Voorzitter: Dhr. C. Paulussen T: 0433219901 – adviseur van het kerkbestuur.
   • Beheerder, contactpersoon: Dhr. P. en Mevr. L. Swaen T: 0433214419 of 0640388778. Zij verzorgen het daadwerkelijke beheer van het kerkhof zoals uitgifte van de grafplaatsen en nissen van de urnenwand. Zij zijn aanspreekpunt voor de rechthebbenden / familie van de uitgegeven grafplaatsen en zorgen voor het incasseren van de verschuldigde grafrechten en bijbehorende kosten. Zij onderhouden contact met begrafenisondernemers, bedrijven voor het delven van de graven, het onderhoud, de steenhouwers e.d.
   • Mede-beheerder kerkhof: Dhr. B. Henket T: 0433520559 of 0638386666.
   • Administratie: Mevr. I. Lamberti E: kerkhofciesp@gmail.com

Kosters

Een groep dames en heren verzorgt de logistiek voor de eucharistievieringen. Locaties

Lectoren

Een groep dames en heren verzorgt de lezingen in de eucharistievieringen.
Contactpersoon: Mevr. M. Beekwilder-Gilissen 043-321 3372 Email: maxbeekwilder@gmail.com

Parochieblad Sint-Pieter

Sinds april 2018 brengen de zusterparochies Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter maandelijks een gezamenlijk blad uit. Dit wordt huis aan huis bezorgd door vrijwilligers uit beide parochies. Buitenparochianen kunnen een postabonnement nemen of het blad per email ontvangen. Contactformulier

Misintenties geeft u telefonisch door aan het parochiekantoor of via ons contactformulier.
Inleveren kopij liefst per email: info@parochiesintpieter.nl

Pastoraal overleg

De leden van het pastoraal overleg coördineren de pastorale activiteiten. Verder zijn zij een klankbord voor de pastoor en het kerkbestuur. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het hele pastoraal beleid in de parochie Sint-Pieter. Zij voeren ook overleg met de O.-L.-Vrouwebasiliek over samenwerking tussen de beide parochies.

Leden:

Sint Pieter

O.L.Vrouwe

Processiecomité

Elk jaar trekt onze processie rond 29 juni, het feest van H.H. Petrus en Paulus, door de parochie. De feestelijke dag begint doorgaans met een openluchtmis. Het processiecomité draagt zorg over de organisatie van de processie. De feestelijke dag begint doorgaans met een openluchtmis. De Scouting Sint Pieter organiseert aansluitend aan de processie een feest met rommelmarkt op het kerkplein beneden.
Contactpersoon: Dhr. M. Zeegers 043-347 4030 Email: processiesintpieter@parochiesintpieter.nl

Volwassenencatechese

In onze parochie komen mensen bij elkaar om zich te bezinnen op het geloof en samen te praten over het lidmaatschap van een kerkgemeenschap. Enkele malen per jaar organiseert het pastoraal overleg thema-avonden daarover. Gespreksgroepen worden bij voldoende interesse gevormd. Na de doop van hun kind worden jonge ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin ze nadenken en samen praten over de geloofsopvoeding van kleuters.

De catechese in de parochie wordt gecoördineerd door het pastoraal overleg.
Contactpersoon: Mevr. M. Voorvelt 043-321 8117 Email:  monique.voorvelt@kpnmail.nl

Vormsel

Op zaterdag 23 november 2019 om 18.30 uur wordt het Heilig Vormsel toegediend in Sint-Pieter in de kerk Sint Pieter Beneden door deken Dautzenberg. Zie: sacramenten
Contactpersoon: Mevr. Mira van de Broek 06-18638655