Kerkbijdrage

Wij doen een beroep op alle parochianen om ook geldelijk bij te dragen aan de parochie. U kunt uw bank machtigen om per jaar, per half jaar, per kwartaal, of per maand een vast bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer: NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie Sint Pieter).

Onze parochie doet mee aan de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Giften fiscaal aftrekbaar
Giften boven een bepaald drempelbedrag, dat afhankelijk is van uw inkomen, zijn fiscaal aftrekbaar. Indien u voornemens bent om ook in de komende jaren een bedrag aan kerkbijdrage te geven, kunt u uw gift via een notariële akte vastleggen.
Wanneer u de kerkbijdrage aldus voldoet, kunt u de volledige kerkbijdrage op uw belastbaar inkomen in mindering brengen zonder dat er eerst 1% van het onzuiver inkomen op in mindering wordt gebracht.

Voorwaarden
Over de voorwaarden waaraan u dient te voldoen, kan een notaris u inlichten. U verplicht zich om tenminste gedurende 5 jaar het in de akte vermelde bedrag te schenken.

ANBI

De R.K.Parochie van Allerh.Verlosser en H.Petrus is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Wie een ANBI gift doet, mag het bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een ANBI die giften,legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Om gebruik te kunnen maken van deze voordelen, geldt voor de ANBI een publicatieplicht.
Voor een (verkorte)weergave vaan de Staat van Baten en Lasten 2016 en 2017 kijk op:  https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE220

Tarieven

Met een misintentie herdenkt u uw dierbaren of vraagt u speciaal gebed voor iemand. Daarmee steunt u ook de parochie, want u betaalt daarvoor een offer, een ‘stipendium’. Deze bedragen worden jaarlijks door het bisdom vastgesteld en kunnen wijzigen.

Tarievenlijst:

Enkele bijdragen worden niet gevraagd aan degenen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de rouw- of trouwdienst, hebben deelgenomen aan de z.g. vrijwillige kerkbijdragen in de parochie waarin de rouw- of trouwdienst plaats heeft en daarbij tenminste € 130,- per jaar hebben bijgedragen.