Kerkhofcommissie

De Commissie Beheer Kerkhof Sint-Pieter op de berg beheert de begraafplaats. Het kerkhofreglement, dat door het kerkbestuur is vastgesteld, is hierbij leidend. In afwijkende situaties beslist het kerkbestuur.

De commissie bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. P. Bary T: 06 18301540
Beheerder, contactpersoon: Dhr. en Mevr. Swaen T: 06-40388778. Zij verzorgen het daadwerkelijke beheer van het kerkhof, zoals uitgifte van de grafplaatsen en nissen van de urnenwand. Zij zijn aanspreekpunt voor de rechthebbenden/familie van de uitgegeven grafplaatsen en zorgen voor het incasseren van de verschuldigde grafrechten en bijbehorende kosten. Zij onderhouden contact met begrafenisondernemers, bedrijven voor het delven van de graven, het onderhoud, de steenhouwers e.d.
Mede-beheerder kerkhof is Dhr. B. Henket T: 043-3520559 of 06-38386666
Administratie: Dhr. J. Claessens T: 046-4511326
E: kerkhofciesp@gmail.com

Wijzigingen doorgeven/grafhuur e.d.:

Secretariaat Kerkhofbeheer 

Ruysdaellaan 24
6165 TZ Geleen
M: 06-40388778
E: pierreswaen@hotmail.com

Kerkhofreglement

Kort samengevat (zie verder artikel 9 van het Reglement) kunnen op het kerkhof begraven worden:
(Oud-)parochianen die ingeschreven staan of waren bij een van de twee parochies van Sint Pieter (“Boven en Beneden”) of bij de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, voorts degenen die de verzorging van een familiegraf op zich hebben genomen alsmede degenen die een grafmonument van historische waarde hebben geadopteerd.
In overleg met het kerkbestuur kan onder omstandigheden verruimde toelating mogelijk zijn.

Het kerkbestuur heeft op 3 november 2015 een nieuw reglement voor het kerkhof Sint-Pieter op de Berg vastgesteld. De bisschop heeft dit goedgekeurd en het wordt sinds 1 januari 2016 toegepast en werd laatstelijk gewijzigd bij besluit van 6 maart 2018.

Het reglement kunt U hier lezen en eventueel printen. Het reglement ligt ook ter ter inzage in het parochiekantoor.

Grafakte

Bij de uitgifte van nieuwe graven en nissen in het columbarium wordt een grafakte opgemaakt; het reglement wordt dan tegelijkertijd aan de rechthebbende ter beschikking gesteld. Het zal ook van toepassing zijn bij de prolongaties van grafrechten, voor het eerst bij de komende prolongaties van ultimo 2015, en wordt dan eveneens aan de rechthebbende beschikbaar gesteld.
Voor een modelgrafakte klikt u op de volgende link: Grafakte

Adoptiegraven.

De aantal grafmonumenten met funeraire waarde kunnen geadopteerd worden.

Adoptiereglement. Rechten en plichten zoals vastgesteld door het Kerkbestuur op 11 december 2021:

 • De adoptant voldoet aan het bepaalde in artikel 9, tweede lid van het Reglement voor het beheer van het R.K. Kerkhof St. Pieter op de Berg. Indien de adoptant hier niet aan voldoet is artikel 9, derde lid van genoemd Reglement van toepassing.
 • De adoptant kan 1 persoon zijn of meerderen (b.v. echtpaar). De adoptant verwerft door adoptie het recht op begraven.
 • De toewijzing van het recht op een adoptiegraf bepaalt de Kerkhofcommissie. De contacten lopen via Kerkhofbeheer.
 • De minimumperiode van adoptie is 10 jaar.
 • Het oorspronkelijk grafmonument krijgt de adoptant in bruikleen van het KB voor de afgesproken huurtermijn; het grafmonument blijft eigendom van de parochie. Eventuele veranderingen in naamstelling adoptant, rechten en plichten en andere niet genoemde zaken, dienen aangevraagd te worden bij de Kerkhofcommissie en gemuteerd te worden in de adoptie-overeenkomst.
 • De adoptant ontvangt bij het ingaan van de adoptie een adoptieovereenkomst, na diens overlijden ontvangt de rechthebbende de grafakte ten aanzien van de dan ingaande huurtermijn grafakte.
 • Voorafgaand aan het sluiten van de adoptieovereenkomst wordt samen met de steenhouwer bekeken welke werkzaamheden aan het te adopteren grafmonument dienen te gebeuren. (Zijn de fundamenten nog goed, welke reparaties dienen uitgevoerd te worden e.d.)
 • Ook wordt voorafgaand aan het sluiten van genoemde overeenkomst een eventueel nieuw te maken voorstuk besproken. Kerkhofbeheer zal wel eisen stellen aan het materiaalgebruik en de afmetingen.
 • Ontwerp van, wijzingen/aanpassingen dienen vooraf ter beoordeling aan de Kerkhofcommissie worden voorgelegd.
 • Nieuwe toevoegingen (b.v. nieuw voorstuk) zijn het eigendom van de adoptant. De ruimkosten van de nieuwe toevoegingen – momenteel € 250,00 – zullen door de adoptant betaald dienen te worden op het moment van 1e begraving, tenzij het grafmonument wordt gerealiseerd voor bijzetting.
 • De belettering van het oorspronkelijk grafmonument, voor zover aanwezig, dient behouden te worden.
 • De restauratiekosten en de kosten van een eventueel nieuw voorstuk betaalt de adoptant rechtstreeks aan de steenhouwer.
 • De stoffelijke resten van de hier begraven personen mogen niet verwijderd worden. Bij daadwerkelijk begraven wordt het graf, indien nodig, geschud. Deze kosten worden rechtstreeks betaald aan de grafdelver. Bij bestemming urnengraf is dieper leggen niet nodig.
 • Na restauratie (oplevering) gaat de grafhuur in. Het grafmonument wordt gereserveerd voor een termijn van 10 jaar voor een bedrag van € 500,00. Bij eerste bijzetting wordt het restant reeds betaalde grafhuur verrekend.
 • Na oplevering gaat de zorgplicht van de adoptant/rechthebbende in voor het gehele monument

Het ruimen van grafmonumenten

Opgezegde graven worden 1 keer per jaar collectief geruimd: in de maand september. Voorafgaande is contact geweest met de rechthebbenden (indien bekend). De stoffelijke resten van de personen die hier begraven zijn, worden niet geruimd.

Tarieven

Tarieven per 1 juli 2021 zoals vastgesteld door het Kerkbestuur op 1 juni 2021:

Tarieven per 1 juli 2021

N.B.: wanneer een grafhuurcontract eenzijdig wordt opgezegd door rechthebbende voor de verstreken overeengekomen grafduur, wordt er géén restitutie resterende grafhuurjaren uitgekeerd.

Openingstijden kerkhof

 • 1 mei tot 1 oktober: 09.00 – 20.00 uur,
 • 1 oktober tot 1 mei: 09.00 – 17.00 uur.

Bankrekening

ING (t.n.v. R.K. Kerkhof Sint-Pieter op de berg):
IBAN: NL57INGB 0004011981BIC INGBNL2A

Kerkhof Online

Het kerkhof is online te bezoeken via Het kerkhof van St. Pieter bij Maastricht ‘Op de Berg’. U kunt hier tevens uitgebreid lezen over de historie van de parochies, de kerkhoven en de religieuze begraafplekken.