(Klik op de diverse sacramenten voor meer informatie)

Doopsel

Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap. Het is gebruikelijk om de dopeling te laten dopen in de eigen parochie. Als u uw kind wilt laten dopen, vraagt dat een bewuste keuze. Tijdens de doopvoorbereiding diept u die keuze uit met andere ouders. Volwassenen die gedoopt willen worden, volgen een eigen traject.

Voorbereiding
Het dekenaat Maastricht organiseert gezamenlijke doopvoorbereiding voor jonge ouders.

We vragen de ouders van hun eerste dopeling deze avond bij te wonen. Deze vindt éénmaal per maand plaats van 20.00 tot 21.30 uur, afwisselend in de verschillende parochies. Tijdens deze avond bespreekt de priester of diaken het waarom en de betekenis van het doopsel.

Voor data en locatie zie: Doopvoorbereidingsavonden 2023. Graag vooraf uw komst aanmelden bij het parochiekantoor Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter.

Tijdens een huisbezoek worden alle praktische en liturgische zaken doorgesproken met de priester die uw kind doopt.

Afspraak
Er wordt in beide kerken gedoopt. De datum wordt vastgesteld in overleg met de doopheer.

Kosten
De kosten voor het doopsel bedragen € 50,00. Wilt u dit bedrag overmaken op bankrekening NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie Sint Pieter) o.v.v. naam dopeling en doopdatum.

Aanmelding
Om uw kindje aan te melden kunt telefonisch contact opnemen met pastoor Vries, T: 06-51187863 of kapelaan John Ashirvadam, T: 06-21233422.

Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw op 21 mei 2023 om 10.00 uur in de kerk van St. Pieter Beneden.
Als ouders hun kind hebben laten dopen, is het belangrijk om ook de volgende stappen op de christelijke levensweg te zetten. Doopsel, eerste Heilige Communie en Vormsel horen bij elkaar en vormen samen de ‘initiatiesacramenten’. De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van de eerste Heilige Communie. De viering van de eerste Heilige Communie vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden.

Aanmelding
Kinderen vanaf groep 4 (ongeveer 7/8 jaar en ouder), die gedoopt zijn, kunnen aan de voorbereiding deelnemen. U kunt uw kind aanmelden bij het parochiekantoor of via het communie aanmeld contactformulier (klik hier).
Indien uw kind niet gedoopt is in een van de kerken van Sint Pieter, dient u in de doopkerk van uw kind een doopbewijs aan te vragen en dat bij het parochiekantoor in te leveren. Als u uw kind aanmeldt voor de communie gaan wij ervan uit dat u ermee instemt, dat haar/zijn naam genoteerd wordt in de kerkregisters en vermeld wordt in het parochieblad.
Wij vragen u een bijdrage in de kosten (zie kosten).

Voorbereiding
De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van de eerste Heilige Communie.
De kinderen worden voorbereid door mw. Monique Voorvelt, de kapelaan en de pastoor.
De voorbereiding start begin januari en gaat door tot aan de communiedag.
De lessen worden gegeven op de donderdagmiddag na schooltijd in het Pieterkelderke.
De kinderen komen bij elkaar in het speeltuintje naast de kerk.

Verder vragen wij de ouders er rekening mee te houden dat er in de voorbereidingstijd drie ouderavonden worden georganiseerd. De eerste ouderavond vindt plaats voor de eerste les in januari. Tijdens de eerste twee ouderavonden praten en denken we samen over het geloof. Want geloven is niet iets van de kerk alleen maar start thuis in het gezin. Het is dus belangrijk dat ouders meewerken aan de voorbereiding op de communie. Samen kunnen we het kind laten ervaren dat het door de Communie wordt opgenomen in de christelijke gemeenschap. WANT ZIEN GELOVEN DOET GELOVEN.
Tijdens de derde ouderavond zal de communiemis worden besproken.

Kosten
De voorbereidingskosten van de Eerste H. Communie zijn € 50,00 voor lesmaterialen, activiteiten en de communiemis.
Gelieve dit bedrag: contant te voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid) of u kunt het bedrag overmaken op:
Bankrekening: NL41 SNSB 0858 2429 07 (t.n.v. Parochie Sint Pieter) o.v.v. naam kind en “Eerste Heilige communie 2023”.
U krijgt in december 2022 een brief met alle informatie en data.

Contactpersoon mevrouw M. Voorvelt T: 043-3218117 of 06-22456220 E: monique.voorvelt@kpnmail.nl
Wij vragen u om met uw kind enkele zondagen naar de kerk te komen. Eenmaal per maand is er een kinderwoorddienst of een gezinsmis met het familiekoor Sint Pieter. Dan is er extra aandacht voor de kinderen. Op de homepagina van de website, onder het kopje “Gezinskerk”, ziet u wanneer er activiteiten zijn.

Vormsel

Als ouders hun kind hebben laten dopen en de eerste Heilige Communie hebben laten doen, is het belangrijk om ook het laatste  ‘initiatiesacrament’ te ontvangen: het sacrament van het Vormsel.
Doopsel, eerste Heilige Communie en Vormsel horen bij elkaar. Als de jongeren in groep 8 zitten, worden ze uitgenodigd om het sacrament van het  Vormsel te ontvangen. Ze zijn dan op een leeftijd dat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen en zelf ‘ja’ kunnen zeggen tegen het geloof waarvoor hun ouders bij de doop hebben gekozen. In het Vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling. Hij geeft hem/haar kracht om te blijven geloven en ook zelf de liefdevolle boodschap van Jezus uit te dragen.

Het toedienen van het H. Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 27 mei 2023 om 18.30 uur in de kerk Sint Pieter beneden.

Voorbereiding
De parochies van Sint Pieter en Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ hebben een gezamenlijke voorbereiding en viering van het sacrament van het Vormsel. De viering van het sacrament van het Vormsel vindt plaats in de kerk Sint Pieter Beneden.

De voorbereiding voor het vormsel begint in februari 2023. In tien bijeenkomsten worden de vormelingen voorbereid. De lessen vinden plaats in het Pieterkelderke op dinsdagmiddagen na schooltijd van 15.45 uur tot 16.45 uur. Zij worden verzorgd door mw. Marian Bombaij en de kapelaan. De ouders worden in de voorbereidingstijd uitgenodigd voor een ouderavond, waarin wij inhoudelijk en praktisch over het Vormsel met elkaar spreken. Contactpersoon is mevrouw Marian Bombaij, T: 043-8526220 of 06-46109098; E: m.bombaij@ziggo.nl

Aanmelding
U kunt uw zoon of dochter digitaal aanmelden via vormsel aanmeld contactformulier (klik hier), of telefonisch bij het parochiekantoor (zie openingstijden). Na aanmelding ontvangt u een brief met alle informatie en data.

Kosten
De kosten voor het lesmateriaal en de voorbereiding van het H. Vormsel zijn € 75,00. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL41 SNSB 0858 2429 07 t.n.v. Parochie Sint Pieter o.v.v. “naam kind” en “Vormsel”, of contant voldoen bij het parochiekantoor (geen pinmogelijkheid).

Biecht

In het parochieblaadje vindt U de reguliere momenten. Ook kan na een afspraak met een van de priesters gebiecht worden.

Huwelijk

Parochianen die hun liefde en trouw willen bevestigen in het sacrament van het huwelijk, kunnen een beroep doen op de priesters van ons pastoraal team. Bruidsparen die niet in de parochie Sint-Pieter wonen, kunnen na overleg met hun eigen priester gebruik maken van onze kerken en bijbehorende dienstverlening. Pastoor Vries moet hiervoor toestemming geven.

Aanmelding
Bruidsparen kunnen zich via het parochiekantoor aanmelden, liefst telefonisch in verband met directe informatie over beschikbaarheid van de kerken. U kunt ook het contact formulier invullen door hier te klikken

Huwelijksvoorbereiding
In verband met de coronamaatregelen zal de priester zelf de voorbereiding doen per bruidspaar.
Normaal vindt de voorbereiding gezamenlijk plaats.

Formulieren, afspraken
Bruidsparen dienen het volgende te regelen:

    • Een recent doop- en vormbewijs aan te vragen bij de parochie waar u gedoopt en gevormd bent.
    • Een afspraak met uw eigen pastoor of de priester die u voorbereidt. Vul met hem de benodigde huwelijksformulieren in. Als u een boekje maakt met de orde van dienst, dient u dat ook samen met uw priester te doen.
    • Verlof van uw eigen parochie voor een huwelijk buiten de parochie.
    • Contact met de koster, minstens een week vóór uw huwelijk in verband met alle voorbereidingen. Zie: Home

NB: huwelijksformulieren + recente doop- en vormbewijzen + huwelijksboekje dienen ingeleverd te zijn bij het parochiekantoor Sint-Pieter uiterlijk één maand vóór de huwelijksdatum bij de priester van ons pastoraal team die je huwelijk inzegent.

Koor
Voor de opluistering van de dienst kunt je een beroep doen op het dameskoor of het gemengd Ceciliakoor. Zie: koren. Zorg je zelf voor een koor, dan wel een koor dat religieuze liederen zingt die passen in de liturgie van de H. Mis en het huwelijk.

Kosten
De kosten van een huwelijk zijn € 475,00. In dit bedrag zijn inbegrepen: priester, acoliet en huwelijkskaars.

Indien je een eigen priester meebrengt, vragen wij u om aan het parochiekantoor zijn naam en adres door te geven.
De vergoeding voor de eigen priester dient u zelf te regelen.

Betalingstermijn
De kosten moeten drie weken voor het huwelijk voldaan zijn op rekeningnummer SNS Bank (t.n.v. Parochie Sint Pieter): IBAN: NL41SNSB0858242907 BIC: SNSBNL2A (t.n.v. Parochie Sint Pieter) o.v.v. namen bruidspaar en datum huwelijk. Gelieve de overschrijvingsdatum door te geven aan het parochiekantoor.

Ziekenzalving

Als een mens de kwetsbaarheid van het leven voelt bij ziekte of ouderdom is er een teken van God dat sterkt, bemoedigt en vergeving aanzegt, het sacrament van de ziekenzalving. Het is het mooiste als de zieke het samen met zijn naasten kan beleven. Het hoeft niet te wachten tot het laatste moment. U kunt altijd een afspraak hiervoor maken met een van de leden van het pastoraal team

Eenmaal per jaar in september, rond ziekendag, vieren we het ook samen, in de dagkapel. In het parochieblad wordt aangekondigd wanneer.

Foto: Nick van Poppel.

 

 

 

Uitvaart

Als iemand overlijdt, is het voor nabestaanden van belang om op zorgvuldige en waardige manier afscheid te nemen. De parochie biedt u daarbij hulp. De kerk biedt door haar sfeer en haar koor en liturgie een goede gelegenheid voor zo’n afscheid. In woorden en gebaren wordt de overledene geëerd, en de hoop wordt uitgesproken dat God ons draagt voor altijd.

Naast de uitvaartdienst is er tevens de mogelijkheid van een avondwake. Zie: avondwake. 
Ook na de uitvaart kunnen parochianen u begeleiden in uw verwerking van het verlies. Zie: rouwverwerking

Kruisje Gedachteniskapel
In de kerk beneden is achterin een wand waar ter nagedachtenis aan overledenen een kruisje met hun naam hangt. Dit wordt na twee jaar hergebruikt voor andere overleden parochianen. Nabestaanden krijgen altijd een bericht van het parochiekantoor voordat het kruisje wordt weggehaald. Men kan dan aangeven of men het kruisje langer wilt laten hangen. De kosten daarvan zijn € 110,00 voor vijf jaar. Hiervan maakt het parochiekantoor een overeenkomst op.