Zo’n 250 vrijwilligers met vele talenten ondersteunen de organisatie van onze levendige parochie.

Avondwake

Aan de vooravond van een uitvaart kan een wake (gebedsdienst) gehouden worden in de kerk of, in kleine kring, in het mortuarium. Medeparochianen stellen in overleg met de familie de avondwake samen. Contactpersoon: Mevr. M. Sprenger T: 043-3217161 E: margosprenger@hotmail.com

Bezoekersgroepen

De bezoekersgroep Klevarie bezoekt parochianen in deze verpleegkliniek. Zo blijven zij op de hoogte van het reilen en zeilen in de parochie Sint-Pieter. Contactpersoon: Mevr. G. Henket T: 043-3211650. De bezoekersgroep woonzorgcentra bezoekt parochianen die in een verzorgingshuis wonen. Voor hen is het fijn te weten dat de parochie ze niet vergeet. Contactpersoon: Mevr. R. Kamps T: 043-3219926 De rouwbegeleidingsgroep brengt vanuit de parochiegemeenschap medeleven over. Een werkgroeplid kan, voor wie die dat wil, “een eindje meelopen” in het rouwproces en steun geven om samen het verdriet en gevoelens te verwoorden en op zoek te gaan naar een nieuwe zin (-geving) in het veranderde leven. Contactpersoon: Mevr. M. Sprenger T: 043-3217161 E: margosprenger@hotmail.com De welkom- en felicitatiegroep bezoekt twee doelgroepen: ze verwelkomt iedereen die zich in de parochie vestigt en ze brengt 80-plussers rond hun verjaardag een gelukwens. Contactpersoon: vacant.

Bloemversiering

Een groep parochianen verzorgt wekelijks de bloemversiering in de beide kerken. Contactpersoon: Mevr. H. Koene T: 043-3219458

Collectanten

Tijdens de weekenddiensten en tijdens de bijzondere eucharistievieringen op andere dagen zorgt een groep collectanten voor een collecte in de kerk. Contactpersoon Beneden: Dhr. S. Smitshuysen T: 043-3215008 E: s.smitshuysen@planet.nl Contactpersoon Boven: Monique Voorvelt  T: 06-22456220 E: monique.voorvelt@kpnmail.nl

 

Dragersgilde Heilige Petrus

Het dragersgilde is de groep mannen die tijdens processies in en buiten de wijk het borstbeeld van H. Petrus draagt. Petrus was, als “mensenvisser”, de eerste herder aan wie Jezus de pastorale opdracht gaf: “ Hou je van mij? Hou dan van mensen”. Daarom wil het dragersgilde zich ook inzetten voor de mensen in de parochie en de wijk. Contactpersoon: Dhr. Peter Van Eijsden T: 043-3431431. Website: Het Dragersgilde H.Petrus van de Petrus Parochie te Maastricht. Facebook: Dragersgilde Heilige Petrus.

Heilige Communie thuis

Parochianen die ziek of slecht ter been zijn, kunnen de H. Communie op verzoek thuis ontvangen. Aanvragen via het parochiekantoor. Contactpersoon: Mevr. M. Sprenger T: 043-32171617 E: margosprenger@hotmail.com

Kerk en Wereld

De missionaire werkgroep “Kerk en Wereld” vraagt aandacht voor financiële steun voor het missiewerk in de diverse missielanden, houdt contact met de diverse missionaire organisaties, heeft contact met de hulpverleners in de missie gebieden en vraagt aandacht voor de projecten aldaar.
Indien nodig zoekt de werkgroep fondsen voor het realiseren van haar missionaire activiteiten.

Deze werkgroep bestaat uit een tiental vrijwilligers.
De werkgroep beheert de financiën, die op haar bankrekening ten behoeve van de noodlijdenden gestort worden en zorgt voor verdere storting naar de projectlanden.

Verder geeft de werkgroep financiële hulp aan de sociaal zwakkeren in onze omgeving. Hiervoor onderhoudt zij contacten met erkende hulpinstanties in onze omgeving.
Indien nodig worden aparte fondsen benaderd.

Kerk en Wereld bankrekeningnummer:
NL05ABNA 0640 1831 07
Ten name van Kerk en Wereld OLV Tenhemelopneming en St. Pieter.

Kerkhofcommissie

De Commissie Beheer Kerkhof Sint-Pieter op de berg beheert de begraafplaats. Het kerkhofreglement, dat door het kerkbestuur is vastgesteld, is hierbij leidend. In afwijkende situaties beslist het kerkbestuur.

De commissie bestaat uit:
Voorzitter: Dhr. J. van Beek , bestuurslid federatiebestuur T: 06-20499604.

Beheerder, contactpersoon: Dhr. en Mevr. Swaen T: 06-40388778. Zij verzorgen het daadwerkelijke beheer van het kerkhof, zoals uitgifte van de grafplaatsen en nissen van de urnenwand. Zij zijn aanspreekpunt voor de rechthebbenden/familie van de uitgegeven grafplaatsen en zorgen voor het incasseren van de verschuldigde grafrechten en bijbehorende kosten. Zij onderhouden contact met begrafenisondernemers, bedrijven voor het delven van de graven, het onderhoud, de steenhouwers e.d.

Mede-beheerder kerkhof is Dhr. A. Van Thor T: 043-3256241

Administratie: Dhr. J. Claessens T: 046-4511326.

E: kerkhofciesp@gmail.com

Secretariaat Kerkhofbeheer 

Ruysdaellaan 24
6165 TZ Geleen
M: 06-40388778
E: pierreswaen@hotmail.com

Kosters

Een groep dames en heren verzorgt de logistiek voor de eucharistievieringen. Locaties

Lectoren

Een groep dames en heren verzorgt de lezingen in de eucharistievieringen. Contactpersoon: Mevr. M. Beekwilder-Gilissen T: 043-3213372 E: maxbeekwilder@gmail.com

Parochieblad Sint-Pieter

Sinds april 2018 brengen de zusterparochies Onze Lieve Vrouw en Sint Pieter maandelijks een gezamenlijk blad uit. Dit wordt huis aan huis bezorgd door vrijwilligers uit beide parochies. Buitenparochianen kunnen een postabonnement nemen of het blad per email ontvangen. Contactformulier Misintenties geeft u telefonisch door aan het parochiekantoor of via ons contactformulier. Inleveren kopij liefst per email: info@parochiesintpieter.nl

Pastoraal overleg

De leden van het pastoraal overleg coördineren de pastorale activiteiten. Verder zijn zij een klankbord voor de pastoor en het kerkbestuur. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het hele pastoraal beleid in de parochie Sint-Pieter. Zij voeren ook overleg met de O.-L.-Vrouwebasiliek over samenwerking tussen de beide parochies. Leden:

Sint Pieter

O.L.Vrouwe

Processiecomité

Elk jaar trekt onze processie rond 29 juni, het feest van H.H. Petrus en Paulus, door de parochie. De feestelijke dag begint doorgaans met een openluchtmis. Het processiecomité draagt zorg over de organisatie van de processie. De feestelijke dag begint doorgaans met een openluchtmis. De Scouting Sint Pieter organiseert aansluitend aan de processie een feest met rommelmarkt op het kerkplein beneden. Contactpersoon: Dhr. M. Zeegers T: 043-3474030 E: processiecomitestpieter@ziggo.nl

Volwassenencatechese

In onze parochie komen mensen bij elkaar om zich te bezinnen op het geloof en samen te praten over het lidmaatschap van een kerkgemeenschap. Enkele malen per jaar organiseert het pastoraal overleg thema-avonden daarover. Gespreksgroepen worden bij voldoende interesse gevormd. Na de doop van hun kind worden jonge ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin ze nadenken en samen praten over de geloofsopvoeding van kleuters. De catechese in de parochie wordt gecoördineerd door het pastoraal overleg. Contactpersoon: Mevr. M. Voorvelt T: 043-3218117 E:  monique.voorvelt@kpnmail.nl  

Webpagina

De leden van deze werkgroep geven vorm aan, actualiseren en onderhouden de webpagina van onze parochie www.parochiesintpieter.nl Leden:

  • Pastoor Jan Vries, voorzitter
  • Tinie Willems-Peters, coördinator parochiekantoor
  • Jos van Beek, bestuurslid
  • Breur Henket, webmaster
  • Nick van Poppel, fotograaf

Contactpersoon: Tinie Willems-Peters T: 043-3214694 E: twillems@parochiesintpieter.nl